Authentic | Algemene Voorwaarden

Art 1. Inhoud van overeenkomst

 • 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de verhuurder – Authentic, Hansbekedorp 43 , 9850 Hansbeke  (hierna: ‘Authentic)  en de huurder (hierna: ‘de klant’) die het persoonlijk genotsrecht van een van de ruimtes van Authentic huurt voor een zekere tijd tegen een bepaalde prijs.
 • 2 De  Privé sauna van Authentic is voorzien van sauna, stoombad, jacuzzi, douches, relaxruimte, minibar en decoratiemateriaal. De Wellnessruimte is voorzien van 2 cabines, een relaxruimte, douche, eetruimte en kleedruimte.De B&B is voorzien van alle faciliteiten 2 Kamers met badkamer en toilet + keuken
 • 3 Een reservatie (of aanpassing hiervan) kan enkel op afspraak gebeuren, hetzij telefonisch hetzij online. Een reservatie, aanpassing of annulering per e-mail is niet geldig zonder bevestiging vanuit Authentic.

Art. 2. Prijs

 • 1 De prijs wordt integraal betaald vóór de aanvang van de huur van de ruimte, behoudens andersluidende overeenkomst.
 • 2 De prijs is afhankelijk van het aantal personen en het aantal uren waarvoor een ruimte wordt gehuurd.

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de  tarieven vermeld op de website van toepassing voor personen ouder dan 12 jaar:

Art. 3. Voorschot

 • 1 De huurovereenkomst komt uitsluitend tot stand indien een voorschot wordt betaald van ten minste

de helft van de totaal verschuldigde som op basis van art. 2, na het maken van de reservatie.

 • 2 Indien er tussen de reservatiedatum en de verbruiksdatum meer dan 7 kalenderdagen zijn, dient de klant dit voorschot te betalen binnen 3 kalenderdagen vanaf de reservatiedatum.
 • 3 Indien er tussen de reservatiedatum en de verbruiksdatum minder dan 7 kalenderdagen zijn, dient

de klant dit voorschot te betalen en het overschrijvingsbewijs door te mailen of te bevestigen.

 • 4 Dit voorschot kan op volgende manieren betaald worden: hetzij per storting of overschrijving op de bankrekening vermeld bij de bevestiging, hetzij ter plaatse.
 • 5 Het voorschot moet in elk geval betaald zijn vóór de aanvang van de sessie. Authentic behoudt

zich het recht voor om de reservatie eenzijdig te annuleren indien aan één van de in dit artikel bepaalde voorwaarden niet voldaan is.

 • 6 Authentic betaalt geen voorschotten terug, behoudens uitsluitend volgende gevallen:

1) het voorschot van de klant werd niet tijdig op rekening van Authentic ontvangen en de klant

bracht op het moment van het verbruik geen bewijs mee zodat hij het totaalbedrag ter plaatse diende

te betalen;

2) Authentic diende de reservatie wegens technisch defect eenzijdig te wijzigen of te annuleren.

 • 8 Voorschotten worden zonder interesten ten laatste op de 60ste kalenderdag, te rekenen vanaf de

datum van ontvangst van het voorschot, aan de klant terugbetaald.

 • 8 Authentic behoudt zich het recht voor om de reservatie eenzijdig te annuleren indien volgens

de databank van Authentic een versteklatende klant meer dan één reservatie maakte zonder een

voorschot betaald te hebben.

 • 9 Indien de klant niet betaalt na het beëindigen van de saunasessie, is in elk geval van rechtswege

en zonder ingebrekestelling een interest van 12 % verschuldigd vanaf de verbruiksdatum, evenals een

eenmalige forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het totaalbedrag.

 • 10 Bij de betaling van het voorschot verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden, die tevens terug te raadplegen zijn op www.Authenticbeautyfarm

Art. 4. Annulering

 • 1 Indien de klant de overeenkomst  voorafgaand aan de overeengekomen reservatie annuleert, wordt het voorschot aan de klant aangerekend als administratiekost, berekend aan de helft van de verschuldigde som. De klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen. Enkel in onderling overleg kan een afwijking worden toegestaan.
 • 2 Indien de klant de geannuleerde reservatie overdraagt aan een door hem zelf aanreikte klant die de eerst gemaakte reservatie opneemt, is §1  niet van toepassing.
 • 3 Authentic kan de overeenkomst alleen annuleren in geval van overmacht ten gevolge van een

technisch defect, waarbij de klant de keuze heeft tussen hetzij terugbetaling van het voorschot, hetzij

de omzetting ervan naar een tegoed op naam van de klant bij Authentic.

 • 4 Elk voorschot blijft 1 jaar geldig vanaf hetzij de valutadatum bij overschrijving of storting, hetzij de

datum van cash betaling bij Authentic. Na het verstrijken van de  1 jarige termijn wordt het voorschot als administratiekost aangerekend. Deze termijn kan in geen enkel geval worden gestuit.

Art. 5. Verbintenissen van Authentic

 • 1 Authentic verbindt zich ertoe de klant het rustig genot te verschaffen van de gehuurde ruimte

met alle faciliteiten.

 • 2 Indien uitsluitend de sauna, stoombad, jacuzzi of de douches in de ruimte een ernstig

gebrek vertoont, geeft Authentic aan de klant een korting van ten hoogste 10,00 euro indien het

gebrek aanwezig was voor meer dan de helft van de duur van de saunasessie. Onder ernstig gebrek

wordt verstaan: het niet-functioneren van een faciliteit waardoor ze ongeschikt is voor het gebruik

waartoe ze bestemd is. De klant heeft een onmiddellijke meldingsplicht van het gebrek.

Art. 6. Verbintenissen van de klant

 • 1 De klant ontvangt na het maken van de reservatie een bevestigingsmail waarin een overzicht wordt

gegeven van zijn reservatie. De klant dient Authentic onmiddellijk te contacteren indien dit niet

overeenstemt met de gemaakte reservatie.

 • 2 De klant dient bij aanvang van de reservatie zijn identiteitsgegevens aangegeven met een (*) op

deze overeenkomst in te vullen. Authentic behoudt zich het recht voor deze gegevens te verifiëren

aan de hand van zijn/haar identiteitskaart. Indien de klant de verplichte velden niet wenst in te vullen,

behoudt Authentic zich het recht voor een waarborgsom van 250,00 euro te vragen. Deze som

wordt in mindering gebracht van het verschuldigde eindbedrag.

 • 3 De klant die deze voorwaarden ondertekent, is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle

schade en schulden die voortvloeien uit deze overeenkomst, ongeacht of deze voortspruiten uit eigen

fout of fout van derden waarvoor hij verantwoordelijk is.

 • 4 De klant is verplicht minstens één badlaken en één paar slippers per persoon te gebruiken in de ruimten.

Deze goederen kunnen bij Authentic gehuurd worden of meegebracht worden door de klant zelf.

 • 5 De klant verbindt zich ertoe 5 minuten voor aanvang van de reservatie aanwezig te zijn teneinde

deze voorwaarden te kunnen doornemen. Hij dient in elk geval het begin uur strikt te respecteren volgens de uur telling zoals aangegeven bij Authentic De niet-naleving hiervan heeft geen invloed op

de plicht om het eind uur zoals aangegeven bij Authentic te respecteren en geeft in geen enkel

geval aanleiding tot schadevergoeding. Overmacht in hoofde van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten en geeft in geen enkel geval recht op terugbetaling.

 • 6 De klant verbindt zich ertoe het eind uur strikt te respecteren en de ruimte tegen dat tijdstip verlaten

te hebben. Authentic rekent hiervoor een boete aan van 25,00 euro bij niet-naleving.

 • 7 De klant wordt geacht de ruimte gepoetst, ordelijk en zonder indiciën van zichtbare gebreken ontvangen te hebben, tenzij hij het bewijs van het tegendeel levert. Dit doet hij door het personeel van

Authentic onmiddellijk bij ingebruikname te verwittigen van het gebrek.

 • 8 De klant heeft de verplichting de ruimte terug te geven in de staat waarin zij zich bevond bij de

aanvang van de huur, met uitzondering van de omstandigheden die het gevolg zijn van het normaal

gebruik van de faciliteiten.

 • 9 Het wordt de klant uitdrukkelijk verboden te roken in de ruimte, eigen drank of eten mee te brengen

of elektrische apparaten te gebruiken. Vuilnis moet in de daartoe bestemde plaatsen gedeponeerd

worden. De niet-naleving hiervan geeft Authentic het recht om een schadevergoeding van 50,00

euro in rekening te brengen.

 • 10 Het wordt de klant uitdrukkelijk verboden om foto’s van de ruimte te nemen met het oog op publicatie zonder schriftelijke toestemming van Authentic.
 • 11 De klant is verplicht één badlaken te gebruiken in de saunacabine, te douchen na gebruik van

sauna of stoombad alvorens het zwembad te gebruiken, droog in de relaxzetels te rusten,

hygiëne te respecteren,  aangifte te doen van elke aangerichte schade en deze schade te vergoeden.

Het is tevens verboden te springen of te duiken in de whirlpool of dieren mee in de ruimte te brengen.

Art. 7. Cadeaubons

 • 1 Cadeaubons van Authentic zijn enkel geldig  in Authentic te Hansbeke.
 • 2 Cadeaubons zijn slechts 6 maanden geldig vanaf de uitgiftedatum en zijn niet terug betaalbaar.
 • 3 De volledige inhoud van de cadeaubon dient tijdens de sessie geconsumeerd te worden. Omwisseling van goederen en diensten is mogelijk in samenspraak met het personeel van Authentic.

Art. 8. Diefstal, aansprakelijkheid, dronkenschap, gedrag, veiligheid en gezondheid

 • 1 Authentic behoudt zich het recht voor om de klant(en) die tekenen van dronkenschap of ongepast

gedrag vertonen, of de veiligheid of de gezondheid van zichzelf of anderen in het gevaar brengen,

de toegang tot de ruimte te ontzeggen of om hen uit de ruimte te verwijderen met eventuele opleg

van een vergoeding van 50,00 euro.

 • 2 Bij weerspannigheid of diefstal wordt onmiddellijk de politie verwittigd.
 • 3 Authentic is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade die het gevolg is van verlies van voorwerpen of enige andere schade, met uitzondering van de schade die veroorzaakt is door gebreken in de installaties van Authentic.
 • 4 Het personeel van Authentic heeft steeds het recht om de ruimte te betreden tijdens de duur

van de saunasessie bij (dreigend) gevaar, zelfs indien de klant hier niet mee instemt.

Art.9. Rechtsmacht en toepasselijk recht

 • 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten vanaf 1 juni 2015.
 • 2 Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op deze overeenkomst.
 • 3 In geval van betwisting zijn exclusief de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd, m.n. de rechtbank van koophandel te Gent, de rechtbank van eerste aanleg te Gent  of het vredegerecht van het kanton Brugge, naargelang het geval.
 • 4 De klant die de saunasessie reserveerde, zal door Authentic aansprakelijk gesteld worden.